Hagatun Revision
Skriven den: 2019-04-12

Suppleant har väl inget ansvar?

Bolagsstyrelser ses oftast som en ren formalitet utan större ansvar eller betydelse, men även en suppleant i en styrelse kan få stort ansvar i ett aktiebolag.

Många aktiebolag består av en eller ett fåtal ägare, i dessa företa är det vanligt att man inte har en självständig styrelse oftast är det bara en pappers styrelse som finns till för att uppfylla kraven i aktiebolagslagen (ABL). Att sitta i en styrelse förutsätter att man ska hålla sig informerad om bolagets verksamhet och ställning oavsett om man sitter som styrelseledamot eller suppleant i styrelsen. Vilket gör att man inte ska ta det lättvindigt när man väljer in personer till styrelsen och man ska information personen om vad som förväntas av den som sätter sig i en styrelse.

Som suppleant har ett begränsat ansvar så läge den ordinarie ledamoten utför sitt arbete, men vissa regler även omfattar suppleanten så som låneförbudet.

Att vara styrelseledamot är en roll med stort ansvar.
I din roll så är du delaktig i bolagets utveckling och det finns en hel del lagar som du som styrelseledamot / styrelsesuppleant ska förhålla dig till, Aktiebolagslagen (ABL), Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringslagen (BLF) och skattelagarna är några av dem. Nu kan man inte hålla reda på alla lagar, men man bör ha en övergripande förståelse för hur styrelsearbetet fungerar. Även om man kan delegera ansvaret, så har man oftast ett solidariskt ansvar.

När bolaget går bra och man har ordning på alla papper, så kanske man inte funderar över dessa frågor, men det är alltid bra att påminna sig om vilket ansvar man har som ledamot.

Betalningsansvar, Skadeståndskrav och Straffansvar är 3 viktiga saker att hålla reda på.

Betalningsansvar
Som ledamot ska du ha koll på ekonomin i bolaget. Du som ledamot kan bli betalningsansvarig om styrelsen inte fullgjort sina skyldigheter när en kontrollbalansräkning ska upprättas eller när olagliga värdeöverföringar gjorts, försent inlämnad årsredovisning och för sent inbetalda skatter.

Skadeståndsansvar
Om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägarna eller annan i samband med att de utfört sitt uppdrag, så kan ledamöterna bli föremål för skadeståndsansvar. Överträdelserna ska ha skett i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Straffansvar
Har förbjudna lån tagits ut i aktiebolaget, om man inte fört en aktiebok eller inte gjort det möjligt för annan ledamot att delta vid styrelsemöten och beslut, så kan du som ledamot ha straffansvar. Man får inte som privat aktiebolag sprida sina aktier via annonsering. Påföljden för detta är allt ifrån böter till fängelse i högst ett år.

Var en väl förberedd
Läs på lite innan du sätter dig i en styrelse eller varför inte gå en kurs i styrelsearbete så att du vet vad som gäller. En sista uppmaning:

Var noga med att beslutsunderlag är väl dokumenterade och reservera dig om du inte håller med och se till att din reservation blir dokumenterad. Har du reserverat dig så kan du inte bli straffad för det beslutet senare.